Ogłoszenia

W odpowiedzi na interpelację zgloszoną na Sesji Rady Powiatu Gorlickiego, dotyczącą prośby uwzględnienia w w najbliższych planach inwestycyjnych remontu chodnika na odcinku od p. Jerzego Mikosa do Domu Strażaka, Zarząd Powiatu Gorlickiego informuje, że po wizji lokalnej przeprowadzonej w dniu 7 kwietnia 2014 roku w obecności p. Iwony tumidajewicza oraz Dyrektora Powiatowego Zarządu Drogowego ustalono, że częściowy remont chodnika na ww. odcinku zostanie wykonany w bieżącym roku. 

Ponadto w odpowiedzi na interpelację złożoną na VI sesji Rady Miejskiej w Bieczu przez Radną Powiatową, Iwonę Tumidajewicz, dotyczącą dofinansowania na budowę chodnika od p. Jerzego Mikosa do "Krzyżowki", Powiat zdeklarował możliwość udzielenia wspomnianego dofinansowania w przypadku przystąpienia przez Gminę Biecz do realizacji tego zadania.

Została ponadto złożona do Gminy prośba o doświetlenie placu parkingu przy cmentarzu, a także interpelacja o doświetlenie przejścia dla pieszych przy "Krzyżówce" w Libuszy.

Pani sołtys wsi Libusza kieruje ogromną prośbę do rodziców uczniów libuskiego gimnazjum o zainteresowanie się sposobami spędzania czasu wolnego przez gimnazjalistów. W zeszłym tygodniu, w godzinach porannych (przed lekcjami) grupa nastolatków zniszczyła grillowisko przy stadionie. Uczniowie, którzy wybrali się tam w celu "zaczerpnięcia świeżego powietrza", zamienili grill w huśtawkę, co poskutkowało zerwaniem zaczepów. W związku z zaistniałą sytuacją po raz kolejny prosimy o poszanowanie wspólnego dobra.

Sołtys wsi Libusza informuje, że Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Libuskiej, Burmistrz Gminy Biecz oraz Parafia Libusza otrzymała od Starosty Gorlickiego decyzję zatwierdzającą projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę oświetlenia parku rekreacyjnego w Libuszy.

Ponadto SMZL zamówiło 2 toalety polowe,które zostaną postawione przy boisku szkolnym, a także 2 huśtawki sprężynowe dla maluchów, które uatrakcyjnią libuski park rekreacyjny. Inwestycja zostanie sfinalizowana w całości ze środków Stowarzyszenia. Koszt inwestycji to kwota blisko 5000 złotych.

W dniu 21 maja (czwartek) odbędzie się na terenie Libuszy zbiórka odpadów wielkogabarytowych, opon, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zbiórka będzie prowadzona zgodnie z trasami objazdu odbioru odpadów komunalmnych. W dniu zbiórki przedmioty należy wystawić w łatwo dostępnych miejscach w sąsiedztwie tras przejazdu do godziny 7:00.

Rozpoczęła się procedura planistyczna związana z kształtowaniem nowej polityki przestrzennej Gminy oraz lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego. W dniu 13 kwietnia 2015 roku Burmistrz Biecza obwieścił o przystąpieniu do sporządzenia "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Biecz" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Będzie to dokument który określi nowy ład przestrzenny stanowiący podstawę dla przyszłego rozwoju Gminy Biecz.

Ustalenia studium będą wiążące przy sporządzaniu Miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które będą kolejnym krokiem, dzięki którym wizja zawarta w studium przedłoży się na lokalne prawo.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące studium oraz uwagi i wnioski dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 12 maja 2015 r. włącznie. /druk wniosku/

Wnioski dotyczące przedmiotowego opracowania mogą być wnoszone:

1) w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Bieczu, ul. Rynek 1, 38-340 Biecz z dopiskiem: „STUDIUM GMINY BIECZ”,

2) ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim w Bieczu, ul. Rynek 20, 38-340 Biecz pokój nr 1,

3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. z dopiskiem: „STUDIUM GMINY BIECZ”.

Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Burmistrz Biecza. Wnioski zostaną rozpatrzone zgodnie z art. 11 pkt 4) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz zgodnie z art. 42 pkt 1) ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Wszystkie złożone wnioski dotyczące dokonania zmiany w Miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Biecz zostaną przeanalizowane również podczas procedury sporządzenia "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Biecz".


Podziękowania

Opublikowano: 22/11/2016, 07:22 Odsłon: 26509
Opublikowano: 10/08/2016, 10:55 Odsłon: 35855
Opublikowano: 07/06/2015, 20:36 Odsłon: 77546
Opublikowano: 16/05/2015, 21:26 Odsłon: 83138
Opublikowano: 14/05/2015, 22:12 Odsłon: 83544
Opublikowano: 13/05/2015, 06:25 Odsłon: 83189
Opublikowano: 12/05/2015, 22:49 Odsłon: 83041
Opublikowano: 27/04/2015, 22:58 Odsłon: 89450
Opublikowano: 17/03/2015, 20:35 Odsłon: 90182
Opublikowano: 30/11/2014, 07:35 Odsłon: 98386

© 2012-2013 e-libusza.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone! Free joomla templates